biuro obsługi klienta

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

801 888 666

58 770 36 90

lub

Reklamacje

Zasady składania reklamacji


Informacja dotycząca możliwości składania przez Klienta reklamacji do Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółki Akcyjnej (TU SKOK ŻYCIE SA) lub do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych (TUW SKOK), dalej: Towarzystwo.
Klient (klient indywidualny, jak i klient instytucjonalny) ma prawo złożyć do Towarzystwa reklamację w związku z korzystaniem z usług Towarzystwa, wnioskowaniem o świadczenie takich usług lub byciem odbiorcą oferty marketingowej Towarzystwa.
Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie przez Towarzystwo reklamacji
chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania reklamacją.
Klient może złożyć reklamację do Towarzystwa:
1. w formie pisemnej - osobiście w siedzibie Towarzystwa, w dowolnej jednostce organizacyjnej Towarzystwa zajmującej się
obsługą klientów bądż przesyłką pocztowa na adres:
jeżeli reklamacja dotyczy TUW SKOK - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot lub
jeżeli reklamacja dotyczy TU SKOK ŻYCIE SA - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Spółka Akcyjna, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot
osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa lub dowolnej jednostce organizacyjnej Towarzystwa zajmującej się obsługą klientów
telefonicznie, pod numerem telefonu:
(+48) 58 770 36 90 - dla TUW SKOK
(+48) 58 770 3694 - dla TU SKOK ŻYCIE SA
2. Klient może złożyć reklamację bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca.
Reklamację w imieniu klienta może złożyć jego pełnomocnik dysponujący pełnomocnictwem udzielonym w zwykłej formie pisemnej.
Reklamacja powinna zawierać:
imię, nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego klienta zgłaszającego reklamację,
numer dokumentu ubezpieczenia (jeżeli reklamacja dotyczy umowy ubezpieczenia),
przedmiot reklamacji,
uzasadnienie reklamacji z podaniem ewentualnych dowodów.
3. Na żądanie Klienta zgłaszającego reklamację Towarzystwo potwierdzi pisemnie na adres wskazany w reklamacji fakt złożenia reklamacji. Towarzystwo na wniosek zgłaszającego reklamację może potwierdzić wpływ reklamacji w postaci elektronicznej.
4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Towarzystwo bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź na nią powinna być udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej wpływu. Po rozpatrzeniu reklamacji, stanowisko Towarzystwa zostanie przesłane w formie pisemnej na adres wskazany w treści reklamacji.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielnie odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 8, Towarzystwo w formie pisemnej poinformuje zgłaszającego reklamację o przyczynie opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Łączny czas reklamacji i udzielenia pisemnej odpowiedzi nie może być dłuższy niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.
6. Klient, będący konsumentem, ma prawo do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.
7. Klient (będący osobą fizyczną, ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia) ma prawo do zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w ERGO Hestii

1. Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub Uprawniony z umowy ubezpieczenia, będący osobą fizyczną, może zgłosić zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez ERGO Hestię (reklamacja), wykorzystując jeden z poniższych kanałów kontaktu:
poprzez formularz na stronie internetowej: www.mtu.pl/obsluga-online
telefonicznie - poprzez infolinię ERGO Hestii pod numerem: 801 107 108 lub 58 555 62 22
ustnie lub pisemnie - na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1
ustnie lub pisemnie - podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA.
2. Reklamacje rozpatrywane są przez jednostkę organizacyjną powołaną w tym celu przez Zarząd ERGO Hestii.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na jeden z poniższych sposobów:
na piśmie lub,
za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub,
pocztą elektroniczną na wniosek osoby zgłaszającej.
Osoby wymienione w ust. 1 mogą wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i odwołań w Link4

1. Zgłoszenie reklamacji lub odwołania.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i odwołań w Link4 TU S.A., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących usług świadczonych przez Link4 TU S.A., Klienci mogą złożyć reklamację /odwołanie w następujący sposób:
pisemnie z dopiskiem „Reklamacja” lub „Odwołanie” na adres Spółki:
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(skrócona nazwa Link4 TU S.A.)
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa
za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.link4.pl
osobiście: w biurze Spółki lub u agenta wykonującego czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (pod warunkiem złożenia jej w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku)
telefonicznie – kontaktując się z infolinią pod numerem +48 22 444 44 44 ze wskazaniem, iż zgłaszana jest reklamacja/odwołanie wraz z podaniem zastrzeżeń
W celu złożenia reklamacji lub odwołania przez osobę trzecią w imieniu Klienta lub w celu uzyskania informacji przez osobę trzecią na temat złożonej reklamacji lub odwołania, Klient zobowiązany jest do przekazania Link4 odpowiedniego pełnomocnictwa w formie pisemnej.
2. Rozpatrywanie reklamacji lub odwołań.
Link4 TU S.A. rozpatruje złożoną reklamację/odwołanie nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania
reklamacji/odwołania. W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej, Link4 TU S.A.
informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone i przewidywanym terminie
udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dniaotrzymania reklamacji/odwołania.
Odpowiedź na reklamację/odwołanie zostaje udzielona w formie pisemnej i wysłana za pośrednictwem poczty lub na wniosek Klienta - pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
3. Polubowne rozwiązywanie sporów.
W przypadku nieuwzględnienia roszczeń Klient ma możliwość skorzystania z sądu polubownego, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrywanie sprawy do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.
Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Link4 TU S.A. pod adresem:
www.link4.pl/reklamacje-inne.

skontaktuj się z nami

801 888 666

58 770 36 90

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 18:00,
sobota: 09:00 - 14:00

koszt zgodny z cennikiem operatora

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".