biuro obsługi klienta

Masz pytania? Zadzwoń do nas:

801 888 666

58 770 36 90

lub

Regulamin

Regulamin


        
1. Postanowienia ogólne.

1.1. Zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2013 r.,  poz. 1422)
Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem:
- Serwisu internetowego www.skokubezpieczenia24.pl (zwanego dalej Serwisem),
- Biura Obsługi Klienta 801 888 666 (zwanego dalej BOK),
przez Asekurację sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (zwaną dalej Spółką) w imieniu wskazanych w Regulaminie ubezpieczycieli.

1.2. Użytkownikiem Serwisu lub BOK, zwanym dalej Klientem jest osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.3. Informacje o Spółce.
Firma: Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Adres siedziby: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot.
Nr wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: 11116845/A.
Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 0000149560.
Kapitał zakładowy: 23 838 000,00 zł.
NIP 586-000-70-79, REGON 190129137.
Adres e-mail: pomoc@skokubezpieczenia24.pl.

1.4. Informacja o współpracy z ubezpieczycielami.
Spółka zawiera za pośrednictwem Serwisu lub BOK umowy ubezpieczenia w imieniu:

 

Nazwa ubezpieczycielaRodzaj oferowanego ubezpieczenia
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

z siedzibą w Sopocie (kod 81-743), przy ul. Władysława IV 22, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117377

Ubezpieczenie mieszkań i domów jednorodzinnych

Ubezpieczenie podróżne

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (kod 81-731) przy ul. Hestii 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024812

Ubezpieczenie komunikacyjne

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod 02-676), przy ul. Postępu 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000142452
Ubezpieczenie komunikacyjne

Spółka, w ramach umowy grupowego ubezpieczenia assistance, zapewnia Klientom, którzy zawarli w Serwisie:
- umowę ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych,
- umowę ubezpieczenia podróżnego
nieodpłatnie, ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. Świadczenia oferowane w zakresie assistance regulują poszczególne warunki ubezpieczenia assistance, dostępne w Serwisie nieodpłatnie, które można przeglądać, drukować lub utrwalać.

1.5. Informacja pośrednika ubezpieczeniowego, która zawiera dodatkowe informacje o Spółce, sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1450 ze zm.), stanowi osobny dokument. Informacja pośrednika ubezpieczeniowego jest dostępna w Serwisie nieodpłatnie i można ją przeglądać, drukować lub utrwalać.

1.6. Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu lub BOK, na warunkach określonych w Regulaminie, wymaga akceptacji treści Regulaminu oraz przestrzegania jego postanowień. Regulamin jest dostępny w Serwisie nieodpłatnie i można go przeglądać, drukować lub utrwalać.

1.7. Korzystanie z usług za pośrednictwem Serwisu lub BOK oznacza nawiązanie pomiędzy Użytkownikiem i Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której prawa i obowiązki stron określa Regulamin. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

1.8. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, usuwając indywidualne konto użytkownika przez wybór opcji „usuń konto”, opuszczając Serwis w przypadku niezarejestrowania indywidualnego konta użytkownika lub kończąc rozmowę z Konsultantem BOK.

1.9. Spółka może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z powodu awarii Serwisu, nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Serwisu lub BOK.

1.10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje rozwiązania zawartych za pośrednictwem Serwisu lub BOK umów ubezpieczenia.

1.11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu lub BOK stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 847), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 950 ze zm.), ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1450 ze zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1348).

1.12. Serwis umożliwia:

1.12.1. zapoznanie się z ofertą Spółki,
1.12.2. obliczenie składki ubezpieczeniowej,
1.12.3. zawarcie umowy ubezpieczenia,
1.12.4. zamówienie rozmowy z Konsultantem BOK za pomocą umieszczonego w Serwisie formularza,
1.12.5. dokonanie płatności składki,
1.12.6. zgłoszenie szkody na formularzu umieszczonym w Serwisie.

1.13. Spółka świadczy usługi w języku polskim, na podstawie obowiązujego w Rzeczypospolitej prawa.

2. Kalkulacja składki, zawarcie, zmiana, rozwiązanie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.

2.1. Wyliczenie należnej składki ubezpieczeniowej lub zawarcie umowy ubezpieczenia następuje przez wypełnienie interaktywnego wniosku ubezpieczeniowego.

2.2. Wyliczenie składki ubezpieczeniowej wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu, a zawarcie umowy ubezpieczenia wymaga zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu oraz ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.

2.3. Klient może zapisać wyliczenie składki ubezpieczeniowej przez wybór opcji „Zapisz”. Zapisanie kalkulacji ubezpieczenia wymaga zarejestrowania indywidualnego konta użytkownika. Zmiana w taryfie składek powoduje automatycznie zmianę kalkulacji ubezpieczenia.

2.4. Klient może w każdej chwili zakończyć kalkulację składki lub wypełnianie wniosku ubezpieczeniowego przez wybór opcji „Wyczyść”.

2.5. Serwis umożliwia Klientowi, według jego wyboru, wypełnienie wniosku ubezpieczeniowego bezpośrednio w Serwisie albo po zarejestrowaniu indywidualnego konta użytkownika.

2.6. Spółka zapewnia Klientowi w trakcie wprowadzania danych pomoc kontekstową, zawierającą objaśnienia co do sposobu wypełniania wniosku, uruchamianą przez kliknięcie ikony informacyjnej na polu formularza.

2.7. Proces wprowadzania danych do interaktywnego wniosku ubezpieczeniowego rozpoczyna się wyborem opcji „Kontynuj” a kończy wyborem opcji „Kup teraz”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Spółkę oferty zawarcia umowy ubezpieczenia.

2.8. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje pod warunkiem niezwłocznego przyjęcia przez Klienta oferty Spółki, z chwilą dokonania wyboru opcji „Kup teraz”.

2.9. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego przez Klienta, nie wcześniej niż od dnia następnego po zarejestrowaniu w Serwisie wniosku. Ochrona ubezpieczeniowa nie rozpocznie się, jeśli Klient najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia nie opłaci należnej składki ubezpieczeniowej. Postanowienia dwóch zdań poprzedzających nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

2.10. Nieopłacony wniosek ubezpieczeniowy Spółka traktuje jako pomyłkowo zarejestrowany i po upływie 14 dni nieodwracalnie go usuwa. W takiej sytuacji uznaje się, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta. Postanowienia dwóch zdań poprzedzających nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

2.11. Zarejestrowanie prawidłowo wypełnionego wniosku Spółka potwierdza komunikatem e-mail, wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub sms wysyłanym na podany przez Klienta nr telefonu.

2.12. Na potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia lub wpłaty składki ubezpieczeniowej Klient otrzymuje pocztą elektroniczną dokument zawarcia umowy ubezpieczenia, obowiązujące ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia i Regulamin.

2.13. Kwestie dotyczące treści zawartych umów ubezpieczenia, np. takie, jak zakres ubezpieczenia, okoliczności wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, zgłaszanie i rozstrzyganie sporów, regulują ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia.

2.14. Klient ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Klienta z obowiązku ponoszenia składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

2.15. W celu odstąpienia od umowy ubezpieczenia Klient przesyła pocztą elektroniczną na adres: pomoc@skokubezpieczenia24.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby ubezpieczyciela bądź Spółki oświadczenie o odstąpieniu, z zastrzeżeniem pkt. 2.16 w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Spółka przekazuje otrzymane oświadczenie ubezpieczycielowi, w imieniu którego zawarła umowę ubezpieczenia. Na tej podstawie Klientowi zwraca się wpłaconą składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o kwotę należną za czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki następuje w sposób uzgodniony z Klientem. Zwrotu składki opłaconej przy użyciu karty płatniczej można dokonać na tę kartę. 

2.16. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia komunikacyjnego wymaga oświadczenia w formie pisemnej, przesłanego pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres Spółki lub ubezpieczyciela.

2.17. Prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje Klientowi w przypadku umów ubezpieczenia podróżnego zawartych na okres krótszy niż 30 dni.

2.18. Po zawarciu umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu Klient może wnioskować o wprowadzenie zmiany danych o osobach lub przedmiocie ubezpieczenia pocztą elektroniczną na adres: pomoc@skokubezpieczenia24.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

2.19. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej, (kiedy ubezpieczonym jest inna osoba niż ubezpieczający), Klient zobowiązany jest poinformować ubezpieczonego o zawartej umowie ubezpieczenia oraz jej warunkach.

3. Sposób dokonywania płatności lub zwrotu składki ubezpieczeniowej.

3.1. Klient dokonuje płatności składki ubezpieczeniowej bezpośrednio na rachunek ubezpieczyciela przelewem elektronicznym, kartą płatniczą albo przelewem zwykłym np. złożonym w placówce banku lub poczty polskiej.

3.2. W Serwisie Klient może dokonać płatności przelewem elektronicznym z konta banku, którego logo widnieje na liście banków w Serwisie lub kartą płatniczą, jednak wyłącznie za ubezpieczenia z oferty Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

3.3. Klient, który zamierza opłacić składkę ubezpieczeniową przelewem zwykłym np. w placówce banku lub poczty polskiej może wydrukować z Serwisu częściowo wypełniony blankiet przelewu i na jego podstawie dokonać płatności.

3.4. W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia, Klient występuje z wnioskiem o zwrot składki pocztą elektroniczną na adres Spółki: pomoc@skokubezpieczenia24.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania do ubezpieczeń komunikacyjnych, w przypadku których zwrot składki jest następstwem pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o odstąpieniu, wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia lub zbyciu ubezpieczonego pojazdu.

4. Warunki techniczne świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu.

4.1. Korzystanie z usług świadczonych w Serwisie wymaga:

4.1.1. komputera połączonego z siecią Internet,
4.1.2. dostępu do przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie portalu skokubezpieczenia24.pl,
4.1.3. internetowego konta pocztowego.

4.2. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Klienta a Serwisem jest szyfrowana za pomocą 128-bitowy protokołu TLS, co gwarantuje bezpieczeństwo przesyłania danych i chroni przed dostępem osób trzecich. O bezpiecznym połączeniu z Serwisem świadczą: widoczny w pasku adresowym Serwisu adres https://www.skokubezpieczenia24.pl oraz ikona zamkniętej kłódki (po jej kliknięciu wyświetla się certyfikat cyfrowy).

4.3. Klientowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Serwisu informacji bezprawnych, obraźliwych, wprowadzających w błąd, zawierających wirusy lub mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego.

4.4. W celu monitorowania aktywności osób odwiedzających Serwis Spółka zapisuje krótkie informacje tekstowe („cookies”). Wykorzystywanie plików typu „cookies” oraz sposób wyłączania obsługi tych plików przez Użytkowników opisuje osobna informacja udostępniona w Serwisie. 

5. Dane osobowe Klienta.

5.1. Administratorami danych osobowych Klientów są:

5.1.1. Spółka – w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu oraz BOK,
5.1.2. ubezpieczyciele – w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia, w przypadku zarejestrowania prawidłowo wypełnionego wniosku ubezpieczeniowego.
5.1.3. ubezpieczyciele – dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług świadczonych przez podmioty współpracujące,
5.1.4. ubezpieczyciele – dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego ich własnych produktów lub świadczonych usług.

5.2. Klient jest każdorazowo informowany we wniosku ubezpieczeniowym o nazwie ubezpieczyciela - administratora danych osobowych, jego siedzibie, celu, podstawie prawnej przetwarzania danych Klienta, prawie wglądu i poprawiania, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

5.3. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3) (w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu lub BOK) oraz art. 31 ust. 1 (dane dotyczące ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia są przetwarzane przez Spółkę jako pośrednika ubezpieczeniowego) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

5.4. Ubezpieczyciele przetwarzają dane osobowe Klientów w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 950 ze zm.).

 5.5. Ubezpieczyciele przetwarzają dane osobowe Klientów dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego ich własnych produktów lub świadczonych usług na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) w zw. z ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922) lub dobrowolnie wyrażonej zgody.

5.6. Ubezpieczyciele przetwarzają dane osobowe Klientów dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług świadczonych przez podmioty współracujące na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody Klienta.
                    
5.7. Spółka oraz ubezpieczyciele przetwarzają dane osobowe Klientów z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych osobowych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem; w szczególności udostępnianiem danych osobom nieupoważnionym, uszkodzeniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

6. Pomoc w obsłudze serwisu lub BOK.
W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z korzystaniem z Serwisu Klient może zwrócić się do Spółki o pomoc na adres e-mail pomoc@skokubezpieczenia24.pl. Spółka udzieli odpowiedzi niezwłocznie, niepóźniej niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail. 

7. Reklamacje.
Reklamacje usług związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia są składane i rozpatrywane przez ubezpieczycieli w trybach reklamacyjnych opisanych w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia. 

8. Prawa własności intelektualnej.
Udostępnione w Serwisie opracowania tekstowe, graficzne, zdjęcia, znaki towarowe są przedmiotem prawnej ochrony. Korzystanie z nich bez upoważnienia, w celu innym niż własny użytek osobisty, jest zakazane.

9. Kalkulacja składki, zawarcie, rozwiązanie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem BOK.

9.1. Klient po nawiązaniu połączenia z BOK odsłuchuje wiadomość powitalną, która zawiera krótką informację o Spółce, następnie wybiera numer, który odpowiada interesującej go usłudze i łączy się z Konsultantem BOK.

9.2. Konsultant wprowadza do systemu informatycznego dane niezbędne do wyliczenia składki ubezpieczeniowej i informuje o jej wysokości Klienta.

9.3. Po oświadczeniu Klienta o zamiarze zawarcia umowy ubezpieczenia, Konsultant prosi Klienta o podanie danych do uzupełnienia wniosku ubezpieczeniowego oraz odczytuje Klientowi oświadczenia do jego akceptacji.

9.4. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje z chwilą wyrażenia przez Klienta akceptacji dla warunków umowy ubezpieczenia, które Konsultant odczytuje Klientowi w podsumowaniu rozmowy telefonicznej.

9.5. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego przez Klienta, nie wcześniej niż od dnia następnego po zawarciu umowy. Ochrona ubezpieczeniowa nie rozpocznie się, jeśli Klient najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia nie opłaci należnej składki ubezpieczeniowej. Postanowienia dwóch zdań poprzedzających nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

9.6. Nieopłacony wniosek ubezpieczeniowy Spółka traktuje jako pomyłkowo złożony i po upływie 14 dni nieodwracalnie go usuwa. W takiej sytuacji uznaje się, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta. Postanowienia dwóch zdań poprzedzających nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

9.7. Na potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia lub wpłaty składki ubezpieczeniowej Klient otrzymuje pocztą elektroniczną dokument zawarcia umowy ubezpieczenia, obowiązujące ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia i Regulamin.

9.8. Kwestie dotyczące zawartych umów ubezpieczenia, m.in. takie jak zakres ubezpieczenia, okoliczności wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej, zgłaszanie i rozstrzyganie sporów, regulują ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia. Ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia są dostępne w Serwisie nieodpłatnie i można je przeglądać, drukować i utrwalać.

9.9. Klient ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu zawarcia umowy ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Klienta z obowiązku ponoszenia składki za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

9.10. W celu odstąpienia od umowy ubezpieczenia Klient przesyła pocztą elektroniczną na adres Spółki: pomoc@skokubezpieczenia24.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby ubezpieczyciela bądź Spółki oświadczenie o odstąpieniu, z zastrzeżeniem pkt. 9.11 w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych. Spółka przekazuje otrzymane oświadczenie ubezpieczycielowi, w imieniu którego zawarła umowę ubezpieczenia. Na tej podstawie Klientowi zwraca się wpłaconą składkę ubezpieczeniową pomniejszoną o kwotę należną za czas udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot składki następuje w sposób uzgodniony z Klientem. Zwrotu składki opłaconej przy użyciu karty płatniczej można dokonać na tę kartę.

9.11. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia komunikacyjnego wymaga oświadczenia w formie pisemnej, przesłanego pocztą tradycyjną na adres Spółki lub ubezpieczyciela.

9.12. Prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje Klientowi w przypadku umów ubezpieczenia podróży zawartej na okres krótszy niż 30 dni.

9.13. Po zawarciu umowy ubezpieczenia Klient może wnioskować o wprowadzenie zmiany danych o osobach lub przedmiocie ubezpieczenia pocztą elektroniczną na adres: pomoc@skokubezpieczenia24.pl, pisemnie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem BOK.

9.14. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rachunek osoby trzeciej, (kiedy ubezpieczonym jest inna osoba niż ubezpieczający), Klient zobowiązany jest poinformować ubezpieczonego o zawartej umowie ubezpieczenia oraz jej warunkach.

10. Postanowienia końcowe.

10.1. Regulamin obowiązuje od dnia 5 czerwca 2017 r.

 

skontaktuj się z nami

801 888 666

58 770 36 90

Biuro Obsługi Klienta czynne:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 18:00,
sobota: 09:00 - 14:00

koszt zgodny z cennikiem operatora

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".